תקנון אתר

תקנון אתר

1. מבוא

1.1.  ברוך הבא לאתר artshivok-locks.com (להלן -"האתר"), אותו מפעילה חברת ארט שיווק ומנעולנות (2002)-  ע.מ. 022277917 (להלן – "החברה" או "מפעיל האתר" או "ארט שיווק") . האתר מאפשר הזמנה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי ארט שיווק.

1.2.  ארט שיווק מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש").

1.3.  המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או הזמנה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4.  ארט שיווק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.5.  השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
 

2. תנאי סף לביצוע הזמנות באתר

ביצוע הזמנות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.  המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

2.2.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

2.3.  המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

2.4.  המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל.

.3 פרטי המשתמש

3.1.  בעת ביצוע הזמנה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים:  שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד ודואר אלקטרוני. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים ארט שיווק לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ארט שיווק בשל כך.

.4 ביצוע הזמנה באמצעות האתר

4.1.  ההזמנה באתר הינה במחירים קבועים מראש ועד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר הזמנה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך שלושה ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול ההזמנה.

4.2.  המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").

4.3.  מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור ההזמנה על ידי חברת ארט שיווק .

4.4.  המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי ארט שיווק בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

4.5.  רישומי המחשב הפנימיים של ארט שיווק ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה  לביצוע ההזמנה כאמור.

 

5. אספקת המוצרים

5.1.  ארט שיווק תספק את המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

5.2.  ארט שיווק תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

5.3.  ארט שיווק לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. ארט שיווק לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לארט שיווק מראש תנקוט ארט שיווק במרב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.

6. ביטול ההזמנה על ידי ארט שיווק  

6.1.  ארט שיווק תהא רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה:

6.2.     במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

6.3.     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף בהזמנה באופן תקין;

6.4.     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך ההזמנה, ביצועה או השתתפות בהזמנה באופן תקין;

6.5.     אם יתברר לה כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

6.6.     הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה או בעת ההרשמה לאתר.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ארט שיווק בגין ביטול הזמנה כאמור בסעיף זה.

.7 הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

7.1.  בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. ארט שיווק רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. ארט שיווק רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

7.2.  ארט שיווק אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

7.3.  לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע הזמנה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות ארט שיווק.

7.4.  אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מארט שיווק , הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל ארט שיווק.

8. זכויות יוצרים וקנין רוחני

8.1.  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של ארט שיווק.

8.2.  האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של ארט שיווק או של צדדים שלישיים אשר התירו לארט שיווק לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

8.3.  נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ארט שיווק.

8.4.  המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

8.5.  הסימנים המסחריים של ארט שיווק בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של ארט שיווק , או מותגים בבעלות ארט שיווק , אשר השימוש בהם מותר בלעדית לארט שיווק . לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של ארט שיווק בסימני המסחר או המותגים.

.9 הגבלת אחריות של מפעילת האתר

9.1.  האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה ארט שיווק כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, ארט שיווק בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לארט שיווק , כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן ארט שיווק את הטעות באופן מיידי. ארט שיווק אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. ארט שיווק מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלארט שיווק אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין ארט שיווק ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.

9.2.  ארט שיווק אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי ארט שיווק , נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או  בקווי התקשורת לאתר, אצל ארט שיווק או מי מספקיה.

9.3.  השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. ארט שיווק אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. ארט שיווק לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

9.4.  ארט שיווק אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

9.5.  ארט שיווק אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות  
 המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

9.6.  ארט שיווק לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

9.7.  ארט שיווק אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

10. קישורים לאתרים נוספים (links)

10.1.  הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

10.2.  בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי ארט שיווק , ארט שיווק לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,  שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או  בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

11. תנאים נוספים

11.1.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

11.2.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

11.3.  הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

11.4.  ארט שיווק שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ארט שיווק בגין שינויים במידע באתר.

11.5.  ארט שיווק רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד ארט שיווק לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

11.6.  המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין ארט שיווק כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

11.7.  הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

11.8.  היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך ארט שיווק מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

במידע הנמסר לצורך ביצוע הזמנה או לכל מטלה אחרת, ארט שיווק עושה שימוש אך ורק לצורך אותה מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. ארט שיווק תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת ולא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו  בפניך, התכנים שעניינו אותך, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצעת ארט שיווק רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. ארט שיווק רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.

ארט שיווק רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

לשאלות בענין הגנת הפרטיות באתר, וכן לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות דוא"ל שכתובתו artshivok@gmail.com

Shopping Cart